Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden consumenten

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Het aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Duurtransacties
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling

Artikel 13 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, betaald de consument via de op de webwinkel aangeboden manieren vóór levering van de producten.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Identiteit van de ondernemer
MeubelstoreXXL b.v. h.o.d.v. Bureaustoelen.shop

Vestigingsadres:
Keddenshoeve 4
5708 VX Helmond

Telefoonnummer: 06-29496522
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@bureaustoelen.shop

KvK-nummer: 16087423
BTW-identificatienummer: NL805871998B01

Algemene Voorwaarden Zakelijk

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen MeubelstoreXXL en de zakelijke afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Voordat de overeenkomst tot stand komt dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van MeubelstoreXXL gelden ook ten behoeve van eventueel door MeubelstoreXXL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
2.2 Door MeubelstoreXXL verstrekte prijslijsten en brochures zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.3 MeubelstoreXXL is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien MeubelstoreXXL goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt MeubelstoreXXL dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MeubelstoreXXL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.7 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
2.8 De koper dient personeel van zowel MeubelstoreXXL alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.

Artikel 3: Opdracht
3.1 De koper is ten opzichte van MeubelstoreXXL volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de koper.
3.2 MeubelstoreXXL biedt de koper de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch per e-mail. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is MeubelstoreXXL gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de koper alle verantwoordelijkheid ter zake. MeubelstoreXXL behoudt zich ter zake alle rechten voor.
3.3 MeubelstoreXXL is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, telefonisch, per fax of elektronisch per e-mail, voor wat betreft de inhoud en vorm, die zij van de koper ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MeubelstoreXXL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden MeubelstoreXXL slechts voor zover zij door MeubelstoreXXL schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten. Bezorging binnen Nederland is gratis (M.u.v. Waddeneilanden).
5.2 Als de prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door MeubelstoreXXL, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MeubelstoreXXL.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betaling dient vooruit te geschieden door storting of overmaking op een door MeubelstoreXXL aangewezen bankrekening. U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MeubelstoreXXL. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs duidelijk kenbaar worden gemaakt.
6.2 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen MeubelstoreXXL  en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
6.3 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door MeubelstoreXXL opgestelde facturen en factuuroverzichten.
6.4 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MeubelstoreXXL zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar MeubelstoreXXL behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
6.5 MeubelstoreXXL is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 6.8 bepaalde.
6.6 Betalingen die vanwege de klant aan MeubelstoreXXL plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
6.7 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft MeubelstoreXXL indien redelijk het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant.
7.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan MeubelstoreXXL niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan MeubelstoreXXL 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

Artikel 8: Termijn en levering
8.1 U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door MeubelstoreXXL anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van.
8.2 Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 9: Transport
9.1 MeubelstoreXXL bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, en is hiervoor ook aansprakelijk.

Artikel 10: Reclamaties, klachten en garantie
10.1 MeubelstoreXXL raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
10.2 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.
10.3 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij MeubelstoreXXL.
10.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot MeubelstoreXXL gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
10.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor MeubelstoreXXL hebben verricht.
10.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
10.7 Tenzij MeubelstoreXXL zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan MeubelstoreXXL te retourneren.
10.8 MeubelstoreXXL biedt op alle producten 2, 5 of 10 jaar garantie, zoals per product vermeld op de website. Op deze garantie kunt u geen aanspraak maken in de volgende gevallen:
- Oververhitting door centrale of andere verwarming
- Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte
- Als de reparaties zijn verricht door derden
- Als de goederen anders zijn gebruik dan waarvoor bestemd.
- Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, natuurrampen of verschijnselen die door de natuur veroorzaakt worden
- Als MeubelstoreXXL door u onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te verhelpen
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
- Verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard
- Beschadigingen veroorzaakt in het dagelijks gebruik
- Als u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen
10.9 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan MeubelstoreXXL, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
10.10 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsgebruik algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.

Artikel 11: Ontbinding
11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MeubelstoreXXL het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. Opschorting en ontbinding gebeurt alleen in redelijkheid. In deze gevallen is elke vordering, welke MeubelstoreXXL ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
11.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert terwijl er al een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht, om welke reden dan ook, is hij/zij aan MeubelstoreXXL, tenzij MeubelstoreXXL nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van MeubelstoreXXL op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MeubelstoreXXL en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 14 - Identiteit van de ondernemer
MeubelstoreXXL b.v. h.o.d.v. Bureaustoelen.shop

Vestigingsadres:
Keddenshoeve 4
5708 VX Helmond

Telefoonnummer: 06-29496522
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@bureaustoelen.shop

KvK-nummer: 16087423
BTW-identificatienummer: NL805871998B01